#maradjotthon Változatlanul országosan házhoz szállítunk!

Add meg irányítószámod, hogy a szállítási időt pontosan meg tudjuk határozni!

Irányítószám

TAVASZVÁRÓ NYEREMÉNYJÁTÉK! Megfizethetőbútor Instagram nyereményjáték szabályzata


1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a MUVI Kereskedelmi Bt. (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://megfizethetobutor.hu/ weboldal Instagram (felhasználó név: megfizethetobutor) oldalán futó „TAVASZVÁRÓ NYEREMÉNYJÁTÉK” játékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

· A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

· Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

· Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

· A Játékban a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős MUVI Kereskedelmi Bt. és megbízottjai (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

· A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

· Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

· A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2019. március 1-8.

Sorsolás: 2019. március 8.

Nyeremény: Everest 160 TV állvány (a nyertes által választott színben magasfényű fekete vagy magasfényű fehér színben)

Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 1 munkanapon belül.

A játék menete:

A Játék a Megfizethetőbútor Instagram oldalán érhető el.

A játék során Instagramon „Követés” (Follow) kapcsolatot alakítanak ki a Szervező (Megfizethetőbútor) profiljával és az adott képet „Kedvelik”, és a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak a kép alá. A kommentnek tartalmaznia kell a megnyerni kívánt Everest 160 TV állvány színét, valamint megjelölni három személy Instagram oldalát a kommentben.

A nyereményjátékban való részvétellel, kommenteléssel a játékos elfogadja a Játék nyereményjáték szabályzatát.

Egy Instagram regisztrációval egyszer lehet részt venni a nyereményjátékban.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező weboldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. Szervező ugyanitt pontosítja az aktuális játékának mechanizmusát, a nyertesek számát.

A nyerteseket a regisztrálók együttes adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki.

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a nyertes/ek között a 3. pontban részletezett nyeremény/ek kerülnek kisorsolásra.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva végezzük.

A nyereményről a nyertest a Játék során közzé tett poszt alatt kommentben értesítjük. A nyertes más módon nem értesítjük, a Szervezővel e-mailben kell felvennie a kapcsolatot az [email protected] e-mail címen.  A nyertesek nevét Facebook (https://www.facebook.com/megfizethetobutor) és Instagram (https://www.instagram.com/megfizethetobutor/ ) oldalunkon is közzé tehetjük.

Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk. A nyeremény nyertese 30 napon (2019. április 8-ig) belül köteles nyereményre való jogosultságát, a Szervező nem köteles a nyereményt átadni a nyertes számára.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

- ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

- ha 30 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel;

- ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

- egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

- amennyiben a nyertes a kapcsolatfelvétel és a nyeremény tulajdonságainak és szállítási határidejének írásban történő egyeztetése után a Szervező weboldalán a Szállítás menüpontban megfogalmazottak szerint, két alkalommal történő szállítási időpont értesítést elutasítja

- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

- jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

- adózáshoz szükséges adatait nem adja meg

5. Nyertesek értesítése

A nyereményről a nyertest a Játék során közzé tett poszt alatt kommentben értesítjük. A nyertes más módon nem értesítjük, a Szervezővel e-mailben kell felvennie a kapcsolatot az [email protected] e-mail címen. Továbbiakban az általa megadott elérhetőségen tartja a kapcsolatot a Játékos és a Szervező.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények átvétele

A nyereményt a nyertes által megadott címre szállítja a Szervező. (a házba szállítás, szerelés szolgáltatásra nem kötelezhetőek a szállítók, a szolgáltatások nem tartoznak a nyeremény körébe)

A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel, kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

- hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

· feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja.

· feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a nyeremény átvételekor róla fotó készüljön, amely a nyertes nevével együtt megjelenik a Szervező Facebook oldalán.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Instagram.