Add meg irányítószámod, hogy a szállítási időt pontosan meg tudjuk határozni!

Irányítószám

Garancia

Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy minden termék teljesen új és teljeskörű garanciával rendelkezik, igazodva a magyar jogszabályokhoz és a gyártó szabályaihoz.

 

Megfizethetőbútor Üzletszabályzat és

Általános Bútorértékesítési Feltételek

 

1. Az általános bútorértékesítési feltételek hatálya, tárgya

1.1 A jelen bútorértékesítési feltételek kerülnek alkalmazásra minden, a MUVI Bt-től (a továbbiakban: Eladó) által bármely bútornak (a továbbá termék) bármely fél (a továbbiakban: Vevő) számára történő értékesítése esetén. Amennyiben a jelen szerződés és a bútorokkal kapcsolatban átadott bármely leírás, ismertető stb. tartalma között eltérés van, a jelen szerződés feltételei az irányadók.

1.2 Jelen szerződés tárgya a MUVI Bt. által üzemeltetett megfizethetőbútor  internetes áruházban található valamennyi bútor. A megvásárolni kívánt bútor főbb jellemzőit az adott bútor melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

1.3 Az adatbázisunkban található képektől való esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék.

1.4 Egyes bútoroknál előfordulhat, hogy a gyártó a szériájában valamilyen formai vagy konstrukcióbeli változást vezet be. A gyártó által eszközölt formai vagy konstrukció változással érintett termék fényképfelvétellel és a változtatás ismertetésével  közzétételre kerül a MUVI Bt honlapján.  Az ilyen bútor szállítása nem jelent szerződésszegést, amennyiben a vevő a közzétételt követő három napon belül írásban nem jelzi a MUVI Bt-felé a megrendeléstől való elállást.

2. Megrendelés, vételár, fizetési feltételek

2.1 A Vevő a bútort a www.megfizethetobutor.hu weboldalon szereplő termék alapján (a továbbiakban: megrendelés) rendelheti meg. A weboldalon található bútor mellett feltüntetett ár a bútor ajánlati ára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is, nem tartalmazza azonban a szállítási költséget. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós bútor esetén a weboldalon meghatározott ideig érvényes és csak akkor válik véglegessé, ha azt a megfizethetőbútor a megrendelését követően visszaigazolja. A bútor végleges ára az az ár, amely a megrendelés visszaigazolásában megadásra került.

2.2 A megrendelt bútor vételárát és az esetleges szállítási költséget utólag, a csomag átvételekor készpénzben a tehergépjárművet vezető személynek kell megfizetni.

3. Ajánlati kötöttség ideje:

3.1 A megfizethetőbútor-on megrendelt bútor áráért csak a megrendelés visszaigazolása után vállalunk garanciát. Az árváltoztatás jogát a megrendelés visszaigazolásáig fenntartjuk.

4. Szavatosság, jótállás

4.1 A vevőt az eladó hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve – amennyiben a vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül – jótállási jogok, melyeket számára a Ptk. szabályai, illetve bruttó 10.000 Ft-ot meghaladó bútorvásárlás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22) Korm. rendeletben foglaltak biztosítanak számára.

4.2 Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztassa a megfizethetőbútor ügyfélszolgálatát. A vevő a szavatossági, illetve a jótállási igényét kizárólag a vásárláskor kapott eredeti, és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti.

4.3 Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk. -ban meghatározott szavatossági sorrend szerint :

- elsősorban kicseréljük;

- ha a cserére nincs módunk, úgy a vevő választása szerint árengedményt adunk;

- vagy a vevő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt bútorért kifizetett összeg visszatérítését.

4.4 Az eladó mentesül a vevő szerződésre való elállásra vagy megfelelő árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha a hibás dolgot megfelelő határidőn belül a vevő számára elfogadható módon a dolgot kijavítja, vagy a hiányzó dolgot pótolja.

4.5 Jelentéktelen hiba esetén nincs helye elállásnak.

4.6 Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek a MUVI Bt-t terhelik.

4.7 A szavatosság, illetve a jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek arra vezethetők vissza, hogy

- a bútort nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be a bútor kezelési, használati, illetve karbantartási utasítását stb.;

- a bútort átalakították, megváltoztatták;

- valamely alkatrész (szövet stb.) természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy;

- a vevő nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének.

4.8 A vevő – amennyiben a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül – szavatossági igényeit a teljesítéstől számított 2 éves elévülési határidőn belül érvényesítheti.  Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

5. Elállás joga

5.1 A 45/2014(II.26) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül. Kézhezvételnek a bútor átvételének a napját értjük. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül.

5.2 Elállás esetén a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban, a vevő nevének feltüntetésével kell visszaküldeni a Megfizethetőbútor, 4450 Tiszalök, Kossuth Lajos utca 33-35. szám alatti címre. . A vevő a termék visszaküldésével kapcsolatos költségekre nem tarthat igényt, azaz a terméket saját költségén köteles visszaküldeni, ha a termék használtnak minősül. Használtnak minősül a termék, ha :

•        az eredeti csomagolás oly módon megbontásra került, hogy az már eredeti formájában nem állítható helyre, és a helyreállítást a vevő nem vállalja.

•        A terméket a vevő akár rendeltetésszerűen, akár rendeltetésétől eltérően használatba vette. A csomagolás hiánya esetén a termék használatba vételét  vélelmezni kell.

5.3 A kifizetett vételárat az elállást követő 14 napon belül visszatérítjük.

5.4 Az elállási jog gyakorlása miatt a bútor visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a vevő köteles viselni.

5.5 Az elállás joga nem gyakorolható olyan bútor értékesítése esetében:

- amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amely a fogyasztó utasítás alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

6. Felelősség kizárása

A MUVI Bt. nem felel a vis maior-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért    (pl.vírus által okozott kárért, szofverhibából eredő kárért, internetes hálózat hibájából eredő kárért… stb.)

A Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen szerződés új verziójának online közzétételével lépnek hatályba. A vevőt a megrendelése felvételekor hatályos Általános szerződési Feltételek és Üzletszabályzat  rendelkezései kötik, kivéve azokat az új hatályba lépő Szerződési Feltételek és Üzletszabályzat  rendelkezéseit,  amelyek összességében kedvezőbbek a vevőre nézve, amely esetben az új Szerződési Feltételek és Üzletszabályzat kedvezőbb rendelkezései irányadók a felek jogviszonyára.  Vevő minden leadott rendeléséhez az Általános Szerződési Feltételek elfogadása is kötelező. Az Általános Szerződési Feltételek  és az Üzletszabályzat  a vásárlókkal közöltnek tekintendők, a MUVI Bt honlapján való  közzététel időpontjától. A vevő a megrendelés leadásával elfogadja a hatályos Szerződési feltételeket és Üzletszabályzatot is.  A szerződés területi hatálya Magyarország, azaz a szerződési feltételek kizárólag magyarországi szállítási és számlázási címek esetén alkalmazandók. Magyarország területén kívüli szállítás lehetséges, de minden ilyen megrendelés esetén a megrendeléshez igazodó egyedi szerződési feltételek kerülnek meghatározásra, amelyeket a vevőnek a megrendeléskor a megrendelés sikerességéhez kifejezetten el kell fogadnia..

7. Teljesítés

7.1 Az Eladó akkor teljesítette a szerződést, amikor a bútort az előírásoknak és a megrendelésnek megfelelően a megadott szállítási címen azt átadásra előkészítette és erről a Vevőt igazolható módon értesítette. A szerződés mindenképpen teljesítettnek minősül, amennyiben a Vevő a bútort átvette.

8. Adatvédelem

8.1 A MUVI Bt. tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi a vevők személyi adatait, a regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeli – az adatvédelemről szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint – és harmadik személynek nem adja át. A vevő az adatkezeléséhez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatainak törlését. Az érintettek adatközléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

9. Szerződéskötés

A szerződés a megrendelés véglegesítésével ráutaló magatartás.

A szerződést megrendelési számon iktatjuk és tartjuk számon.

A szerződés nyelve a magyar.

A szerződés regisztrált ügyfelekkel jön létre, akik adataikat a belépést követően tudják módosítani.

10. Érvényesség

Jelen üzletszabályzat és általános szerződési feltételek – így a megrendelésre is vonatkozó feltételek is – továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a megfizethetőbútor interneten keresztül történő vásárlás (megrendelés) esetén érvényesek.

A vásárló s regisztrációval, illetve a megrendeléssel tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban és szerződésben foglalt valamennyi feltételt.

 

11. Jelen szerződés a MUVI Kereskedelmi Bt. szellemi tulajdona.